กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายรังสันต์ ทรัพย์อุปการ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางอุษณี โชติช่วง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายชิตพล วงค์ศรีชา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายวัชรพล อินทอักษร
ครู คศ.1