กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอนันต์ ฉีดอิ่ม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุกรี ศรีจรัส
ครู คศ.2