กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวันชัย ศรีนวลใย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางพวงแก้ว พุทธชาติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางจุฑามาศ สีแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวกุลกาญจน์ จิตราภิรมย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายกฤษฎา ทองชุม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวอรสา ทัยศรี
ครู คศ.1