กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกมล นุ้ยลำพูน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางอำพันธ์ มั่นหมาย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางภาสิรีย์ ช้องทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางนิตยา โพธิ์โพ้น
ครู คศ.3

นางดวงพร ทิมฤกษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น

นางสาวชลธิชา พรหมกำเหนิด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวภาวสุทธิ์ เจียมทวีบุญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1