ปฐมวัย

นางสาวพิมณัดฎา คงภักดี
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางกรองจิตร์ มติธรรม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวหทัยชนก จันทร์ทิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางวิจาริณี ทิพย์โท
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวกาญจนา รุยันต์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวภัทรพร ชูจิต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2