คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายวุฒิพร ศฤงคาร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 077341069
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปี 2511-2514 ประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านควนพรุพี
ปี 2515-2517 ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทพวิชัยพิทยา
ปี 2518-2521 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพรุพีพิทยาคม
ปี 2521-2523 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ปี 2523-2524 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิชาเอก วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี
ปี 2526-2528 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
ปี 2545-2547 ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศ.ศม.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปี 2525-2529 โรงเรียนบ้านไสขรบ ครู 2 ระดับ 2
ปี 2528-2529 โรงเรียนบ้านไสขรบ อาจารย์ 1 ระดับ 3
ปี 2530-2534 โรงเรียนบ้านควนเนียง อาจารย์ 1 ระดับ 4
ปี 2535-2536 โรงเรียนบ้านนาชะอม ครูใหญ่
ปี 2536-2539 โรงเรียนบ้านห้วยชัน ครูใหญ่
ปี 2540-2543 โรงเรียนบ้านห้วยชัน อาจารย์ใหญ่
ปี 2543-2551 โรงเรียนบ้านห้วยชัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ปี 2552-2556 โรงเรียนวัดวิเวการาม ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ปี 2556-ปัจจุบัน โรงเรียนนาสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ปี 2558 ได้รับเกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จากคุรุสภาเขตพื้นที่สุราษฎร์ธานี เขต 3
2 ปี 2555 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" จากคุรุสภา